بازدید نماینده فائو از روند احیای دریاچه ارومیه


در راستای اجرای برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب احیای دریاچه ارومیه نماینده فائو از سازه های آبخیزداری طرح احیای دریاچه ارومیه بازدید کرد.

پروفسور هانس پیتر شریر به همراه تعدادی از کارشناسان ملی طرح احیای دریاچه ارومیه از سازه های آبخیزداری پیروانه، شیخ عثمان و پل پوش آباد بازدید کردند.

پروفسور هانس پیتر شریر مشاور پیمانکاران سازمان جهانی فائو در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیتهای حوزه محیط زیست و منابع طبیعی گفت : در احیای دریاچه ارومیه سازمان فائو هم با ستاد احیای دریاچه همکاری خواهد کرد و در این رابطه از هر تلاشی که ممکن باشد دریغ نخواهد شد.