ارزیابی تطبیقی متدولوژی استحصال صنعتی املاح با ارزش دریاچه ارومیه

سازمان زمین شناسی ارزیابی تطبیقی متدولوژی های استحصال صنعتی املاح با ارزش دریاچه ارومیه با رعایت ملاحظات زیست محیطی با مشاوره دانشگاه صنعتی شریف ترسیم کرد.

به گزارش روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه ، برپایه گزارش سازمان زمین شناسی دریاچه ارومیه یكی از مهمترین و با ارزشمندترین زیست بوم های آبی ایران است. این دریاچه بزرگترین دریاچه داخلی کشور و دومین دریاچه شور دنیا بوده و به دلیل برخورداری از ویژگی های منحصر به فرد اکولوژیكی از سال ۴۹۱۶ به عنوان منطقه حفاظت شده و از سال ۴۹۱۳ به عنوان پارک ملی مورد حفاظت قرار گرفته است. به دلیل خشكسالی های پی در پی در دو دهه اخیر و کاهش ورودی آب به این دریاچه، مقدار شوری آب به حد ۱۸۸ گرم در لیتر رسیده است. افزایش غلظت نمک موجود و کاهش سطح دریاچه تبعات خطرناکی به دنبال داشته است که از جمله آن کویرزایی در حاشیه پارک ملی دریاچه ارومیه، تهدید جمعیتی حیات وحش، تهدید اراضی کشاورزی و باغات و جوامع سكونت در اطراف دریاچه و کاهش شدید ذخایر آرتمیا در سطح دریاچه می باشد. با توجه به آنكه انتقال آب شیرین به میزان کافی در کوتاه مدت امكانپذیر نمی باشد، برای کاهش غلظت این گزارش به دو بخش مطالعات پایه ای و آزمایشگاهی تقسیم شده است. بخش اول آن را چهار فصل تشكیل می دهد که در فصل اول، به بررسی وضعیت کنونی دریاچه ارومیه پرداخته شده تا پایه بررسی های صورت گرفته در راستای ارزیابی امكان سنجی بهره برداری از نمک باشد. در فصل دوم، فناوری های مطرح در دنیا برای بهره برداری نمک از آب شور، از جمله دو دریاچه بحرالمیت در اردن و دریاچه   Salt Great  در آمریكا که دارای ترکیب شیمیایی مشابه با دریاچه ارومیه می باشند مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم نیز به بررسی پتانسیل دریاچه ارومیه از جنبه نمك های قابل استحصال پرداخته شده است. و در فصل آخر این بخش، مراجع مورد استفاده آمده است. بخش دوم گزارش مربوط به مطالعات آزمایشگاهی طرح است، که به چهار بخش تقسیم شده که در فصل اول، به اصول مهم در انتخاب روش های استفاده شده در این طرح اشاره شده و در فصل دوم روش های تدوینی برای دستیابی به استحصال آمده است.

این گزارش به دو بخش مطالعات پایه ای و آزمایشگاهی تقسیم شده است. بخش اول آن را چهار فصل تشكیل می دهد که در فصل اول، به بررسی وضعیت کنونی دریاچه ارومیه پرداخته شده تا پایه بررسی های صورت گرفته در راستای ارزیابی امكان سنجی بهره برداری از نمک باشد. در فصل دوم، فناوری های مطرح در دنیا برای بهره برداری نمک از آب شور، از جمله دو دریاچه بحرالمیت در اردن و دریاچه Salt Great  در آمریكا که دارای ترکیب شیمیایی مشابه با دریاچه ارومیه میباشند مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم نیز به بررسی پتانسیل دریاچه ارومیه از جنبه نمك های قابل استحصال پرداخته شده است. و در فصل آخر این بخش، مراجع مورد استفاده آمده است. بخش دوم گزارش مربوط به مطالعات آزمایشگاهی طرح است، که به چهار بخش تقسیم شده که در فصل اول، به اصول مهم در انتخاب روش های استفاده شده در این طرح اشاره شده و در فصل دوم روش های تدوینی برای دستیابی به استحصال آمده است