بررسی روش های بهره برداری از ذخایر نمک پارک ملی دریاچه ارومیه

پروژه  ارزیابی ذخایر و بررسی روش های بهره برداری از ذخایر نمک پارک ملی دریاچه ارومیه  توسط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه، پروژه بررسی روش های بهره برداری از ذخایر نمک پارک ملی دریاچه ارومیه در خرداد ۱۳۸۸ تهیه شده است. این طرح در ۱۴۶ صفحه  و ۵  بخش به ارزیابی ذخایر و روش های بهره برداری  پرداخته است.

متن کامل این پرژوهش به پیوست آمده است.