بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

گزارش حاضر بااستفاده از نتایج به دست آمده از فعالیت واقدامات صورتگرفته درکمیته‌ی تخصصی اقتصادی واجتماعی و کارگروه‌های تخصصی مذکور که مبتنی  بر مجموعه بررسی‌های کارشناسی وتخصصی  ازطریق مشارکت اساتید،متخصصین،کارشناسان وپژوهشگران داخلی درطی ۵ ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۳می‌باشد. اخرین وضعیت اقتصادی و اجتماعی در حوضه آبریزدریاچه یارومیه،دردوفصل مورد بررسی قرارگرفته است

لینک :      بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی و اجتماعی حوضه ی آبریز دریاچه ی ارومیه