پتانسیل اقتصادی املاح و نمک های دریاچه ارومیه در چه سطحی است؟

سازمان زمین شناسی عناصر موجود در شورابه ها و نمک های بستر دریاچه ارومیه  شناسایی می کند.

به گزارش روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه  و برپایه گزارش سازمان زمین شناسی ،  این سازمان در خصوص مکان یابی و مقادیر عناصر در شورابه ها و نمک های بستر دریاچه ارومیه رساله ای تهیه کرده است.

موقعیت محدوده مورد مطالعه آن در شمال باختری کشور ایران، دریاچه ارومیه قرار دارد. و ۶ منطقه بندر رحمانلو، بندر آق گنبد، پل شهید  کلانتری، بندر شرفخانه، منطقه کاظم خان داشی و منطقه چی چست به عنوان محدوده مورد مطالعه انتخاب گردید.

گفتنی است جهت نیل به هدف مذکور پروژه در سه سطح شورابه سطحی، شورابه بین منفذی و نمک بررسی گردید و سه عنصر  منیزیم، پتاسیم و لیتیم به عنوان عناصر هدف انتخاب شدند.

 در نهایت ۲۵۵ نمونه نمک جامد و ۲۰۵ نمونه شورابه مورد آنالیز meter photo Flame OES-ICP ,XRD, قرار گرفت. جهت تعیین میزان ارزش اقتصادی شورا به سطحی از روش حوضچه های تبخیر استفاده شد و برای تعیین ارزش اقتصادی شورابه زیر سطحی و نمک ها از روش  حفاری دستی در بستر نمکی بهره گرفته شد.