بازدیدهای میدانی تیم مشاوران جایکای ژاپن با قوت بیشتر ادامه دارد

طی روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری، کارشناسان تیم مشاوران جایکای ژاپن از مناطق مختلف حوزه آبریز دریاچه ارومیه در شهرستان ارومیه بازدید کردند.

همانطور که در خبر مربوط به بازدید اخیر تیم مشاوران جایکا نیز بدان اشاره شد، از جمله موارد مورد نیاز برای مدیریت صحیح منابع آب در سطح حوضه آبریز، وجودش مدل هیدرولوژیک است که با در نظر گرفتن مؤلفه‌های مختلف در چرخه آب شامل آب سطحی، آب زیرزمینی و اندرکنش آن با آب سطحی، بارندگی، مصارف مختلف و تبخیر و تعرق، شناخت جامعی از گردش آب در سطح حوضه آبریز بدست می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه- دفتر آذربایجان غربی،تیم مشاوران جایکا (سازمان همکاری‌های بین‌المللی ژاپن)، در ادامه مطالعات خود، با همراهی کارشناسان دفتر مرکزی و دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه و کارشناسان جهاد کشاورزی استان، با هدف جمع آوری و تکمیل دیتای مورد نیاز برای مطالعات مدل هیدرولوژیک، از پروژه های جهاد کشاورزی در روستای خطایلو، ساری بیگلو، باراندوز، رشکان، راژان، زیوه و گنجین بازدید نمودند. لازم به ذکر است، پس از دریافت دیدگاه‌های کارشناسی در هر گام، داده ها توسط مشاوران جایکا بروزرسانی شده و در نهایت مدل هیدرولوژیک به صورت یکپارچه برای کل حوضه آبریز دریاچه ارومیه ارائه خواهد شد.

بر اساس زمانبندی اولیه این مطالعات از تیرماه ۱۳۹۶ آغاز شده و تا انتهای سال ۱۳۹۸ تکمیل خواهد شد.

در حال حاضر مطالعات بخش جنوبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه از سوی گروه مشاوران جایکا ارائه شده و دیدگاه‌های کارشناسان به مشاوران جایکا اعلام شده تا مورد اصلاح قرار گیرد. همچنین همزمان مطالعات بخش غربی حوضه آبریز نیز در دست انجام است که تا اواخر سال ۱۳۹۷ تکمیل خواهد شد.