بازدید میدانی تیم مشاوران جایکای ژاپن از غرب و جنوب حوضه آبریز دریاچه ارومیه

کارشناسان تیم مشاوران جایکای ژاپن از غرب و جنوب حوضه آبریز دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه، در ادامه مطالعات تیم مشاوران سازمان همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) در راستای احیای دریاچه ارومیه، جلسه ارائه نتایج مدلسازی یکپارچه هیدرولوژیکی آب سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در روز شنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه ارومیه برگزار شد و دیدگاه های فنی کارشناس خبره در سطح حوضه آبریز به تیم مشاوران جایکا منتقل شد. همچنین این تیم بین المللی طی روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری به منظور جمع آوری دیتای مورد نیاز مطالعات خود،  با همراهی کارشناسان ستاد احیای دریاچه ارومیه، شرکت آب منطقه ای و جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی، از مناطقی از جمله: سد شهرچایی، لایروبی رودخانه روضه چای، شبکه آبیاری تحت فشار اراضی پایاب نهر دلمه در روستای حصار ارومیه، سد مهاباد، تحویل حجمی مهاباد و ایستگاه پمپاژ آبیاری تحت فشار مهاباد بازدیدهای میدانی به عمل آوردند.

در حال حاضر مدلسازی بخش جنوبی حوضه تکمیل شده و مدلسازی بخش غربی در مرحله نهایی قرار دارد. این مطالعات از تیر ماه ۱۳۹۶ آغاز شده و پس از تکمیل مدلسازی بخش شرقی، مدل یکپارچه کل حوضه آبریز تا اواخر سال ۱۳۹۸ برای ارزیابی به اساتید و کارشناسان خبره ارائه خواهد شد و در ارزیابی و اثربخشی سناریوها و طرح های مختلف احیای دریاچه ارومیه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.