بازدید از روند اجرای کارگاه آموزشی کشاورزان حوضه آبریز دریاچه ارومیه

نماینده مجری طرح احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: کشاورزان استان از آموزش های ستاد احیای دریاچه ارومیه برای تغییر الگوی کشت و آبیاری در این منطقه استقبال خوبی کرده اند.